ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂ້ອຍຂໍໂທດ ຂໍອະໄຜມານະທີ້ນີ້ດ້ວຍ ຖ້າປະໂຫຍນີ້ ທີ່ຂ້ອຍຄອມເມັນມັນຜິດໃຈຫລາຍໆ ຄົນ ” Keosanahpone Sanahpone “

ຂໍໂທດເດີ ຖ້າປະໂຫຍນີ້ທີ່ຂ້ອຍຄອມເມັນ ມັນຜິດໃຈຫລາຍໆ ຄົນ ຂ້ອຍຕ້ອງຂໍໂທດ ຂໍອະໄຜມານະທີ້ນີ້ດ້ວຍ

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ບໍ່ດີ ຫຍັງເລີຍ ສວນຄອມເມັນຕົວອືນໆ ນັ້ນບໍ່ເເມ່ນຂ້ອຍ ສວນຄອມເມັນຕົວອືນ ນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ນຳ

ຂ້ອຍມີແຕ່ທໍ່ນີ້ ສວນອັນອືນຂ້ອນບໍ່ຮູ້ອີລີ້ ໃນນາມສວນຕົວຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກກັບລາວເລີຍ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button