ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເມືອງ ລ້ ອ ງ ແ ຈ້ ງ

ເມືອງລ້ອງແຈ້ງໄດ້ຮັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ

ທໍາອິດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລວງພັນໄຊ

ຫວັງຢ່າງຍິງວ່າກໍລະນີນີ້ ອາດຈະເປັນກໍລະນີສຸດທ້າຍອິກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button