ແຈ້ງການເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

🔥 ແຈ້ງການເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າແຂວງຄໍາມ່ວນ ສະບັບ ເລກທີ 08/ຈຂ ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021.

ຄະນະະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ເພື່ອປະຕິບັດ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີ ຈອດລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລົດໂດຍສານ, ລົດສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ເດີນທາງຜ່ານແຂວງຄໍາມ່ວນໄປ
ແຂວງອື່ນ ຈອດເອົາຄົນຂື້ນ-ລົງ.
> ຄັ້ງທີ 1: ປັບໄໝ 500,000 ກີບ/ຄັນ (ຫ້າແສນກີບ) ແລະເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.
➢ ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 2.000.000 ກີບຄັນ (ສອງລ້ານກີບ) ແລະ ໃຫ້ກັກເອກະສານໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ
ເປັນຕົ້ນ: ເອກະສານລົດ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະອື່ນໆ

2. ກໍລະນີລະເມີດ ອອກຈາກເຮືອນໄປນອກ ບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ
> ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມາເຊັ່ນຄໍ້າປະກັນ, ຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັກເອກະສານໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເປັນຕົ້ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບ
ອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ.
> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 50,000 ກີບ (ຫ້າສິບພັນກີບ) ແລະ ກັກພາຫະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາປິດເມືອງ.

3. ກໍລະນີ ຜູ້ສໍາພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ກັກຕົວ ແລະ ປິດບັງທາມລາຍ.
– ຖ້າກວດພົບຈະຖືກປັບໄໝ 1.000.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງ ດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.

4. ກໍລະນີລະເມີດ ໂມງເວລາການສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ.
– ຄັ້ງທີ 1: ປັບໄໝ 200,000 ກີບ (ສອງແສນກີບ) ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມາເຊັນຄໍ້າປະກັນ, ຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັກເອກະສານໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເປັນຕົ້ນ: ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ,
> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 500.000 ກີບ (ຫ້າແສນກີບ) ແລະ ກັກພາຫະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວນຳໃຊ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາປິດເມືອງ.

5. ກໍລະນີລະເມີດຈັດງານຊຸມແຊວ ກິນລ້ຽງ ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆ
> ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວຕືອນ ແລະ ປັບໄໝ 100.000 ກີບ/ຄົນ (ໜຶ່ງແສນກີບ) ແລະປັບໄໝເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ 500,000 ກີບ (ຫ້າແສນກີບ), ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.

> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 1,000,000 ກີບຄົນ (ໜຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະ ປັບໄໝເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ 2.000.000 ກີບ (ສອງລ້ານກີບ) ແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ໄປກັກຕົວ ແລະສຶກສາ
ອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ.

6. ກໍລະນີລະເມີດຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ສິ່ງມຶນເມົາ ກັກຕຸນສິນຄ້າແລະຂື້ນລາສິນຄ້າເກີນປົກກະຕິ
➢ ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະປັບໄໝ 1.000.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.
> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 3.000.000-5.000.000 ກີບ (ສາມລ້ານ ຫາ ຫ້າລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ,

7. ກໍລະນີລະເມີດ ຫຼີ້ນໄພ້ ຕີໄກ່, ຫຼິ້ນສະນຸກເກີ ແລະການພະນັນອື່ນໆ.
– ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄໝ 2.000.000 ກີບຄົນ (ສອງລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ) ແລະເຈົ້າຂອງສະຖານ
ທີ່ 5.000.000 ກີບ (ຫ້າລ້ານກີບ, ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.
> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 5.000.000 ກີບຄົນ (ຫ້າລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ) ແລະເຈົ້າຂອງສຖານທີ່ 10.000.000 ກີບ
(ສີບລ້ານກີບ) ແລະ ນໍາໄປກັກຕົວ ດໍາເນີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

8. ກໍລະນີລະເມີດ ປິດການບໍລິການ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 11 ຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 08/ຈຂ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021.
> ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄໝ 1,OO0.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.
> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 3.000.000-5.000.000 ກີບ (ສາມລ້ານຫາຫ້າລ້ານກີບ) ໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ແລະ ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ໄປກັກຕົວ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 48 ຊົ່ວໂມງ.

9. ກໍລະນີລະເມີດ ໂມງເວລາເຮືອຫາປາທຽບທ່າ ແລະລັກລອບນໍາເຂົ້າແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ລະເມີດໂມງເວລາເຮືອຫາປາທຽບທ່າ.
> ຄັ້ງທີ 1: ກ່າວເຕືອນ ແລະ ປັບໄໝ 200.000 ກີບລໍາ (ສອງແສນກີບ) ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.
> ຄັ້ງທີ 2: ປັບໄໝ 1.000.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານກີບ), ພ້ອມທັງຢືດເຮືອທີ່ຜູ້ກ່ຽວນໍາໃຊ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຢຶດເມືອງ.

ກໍລະນີລັກລອບນໍາເຂົ້າແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

10. ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ, ກອງບັນຊາການ ປກຊ-ປກສ ແຂວງ, ພະແນກການ-ອົງການທຽບເທົ່າ,
ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຖ້າພົບເຫັນການລະເມີດ ໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້.

– ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວແຂວງ ເປັນເຈົ້າການ ຕິດຕາມ ໃນກໍລະນີພົບເຫັນຜູ້ລະເມີດຕໍ່ຄໍາສັ່ງ

ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ຄະນະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ຕາມເບີໂທ: ທ່ານ ບຸນໂຮມ ມຸກດາສັກ 020 55859996,
ທ່ານ ພັ.ທ ຄໍາຮຸ່ງ ອາລຸນສັກ 020 99514229,
ທ່ານ ສີຫງວນ ອິນທິລາດ 20 5523315.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.