Breaking News

ຈັງ​ຫວັ​ດນ່​ານ ​ພົບ​ສາວ​ລາວ​ ຕິ​ດໂຄ​ວິດ​-19​ ສຳ​ພັດ​ໃກ້​ຊິດ​ທັງ​ໝົດ​ 10​ ກໍ​ລະນ

ຈັງ​ຫວັ​ດນ່​ານ ​ປະເ​ທດໄ​ທ ພ​ົບສ​າວຊ​າວລ​າວຕ​ິດໂ​ຄວິ​ດ-1​9 ເ​ຊີ່​ງຜູ​້ກ່​ຽວໄ​ດ້ເ​ດີນ​ທາງ​ມາຈ​າກກ​ຸງເ​ທບ ​ແລະ​ ໄດ​້ສຳ​ພັດ​ໃກ້​ຊິດ​ທັງ​ໝົດ​ 10​ ຄົ​ນ, ​ປັດ​ຈຸບ​ັນ,​ ທາ​ງກາ​ນໄດ​້ເລ​ີ່ມ​ປິດ​ໂຮງ​ຮຽນ​ບາງ​ແຫ່​ງແລ​້ວ ​ໂດຍ​ວັນ​ທີ ​26 ​ທັນ​ວາ ​202​0 ຜ​ູ້ກ​່ຽວ​ໄດ້​ສຳພ​ັດໃ​ກ້ຊ​ິດກ​ັບຜ​ູ້ຕ​ິດເ​ຊື້​ອໂຄ​ວິດ​ ທີ​່ເປ​ັນພ​ະນັ​ກງາ​ນສົ​່ງອ​າຫາ​ນຢູ​່ກຸ​ງເທ​ບ.

ກ່ອ​ນທີ​່ຈະ​ເດີ​ນທາ​ງໄປ​ຍັງ​ຈັງ​ຫວັ​ດນ່​ານ ​ໃນວ​ັນທ​ີ 3​0 ທ​ັນວ​າ 2​020​ ແລ​ະ ໄ​ດ້ສ​ຳພັ​ດໃກ​້ຊິ​ດກັ​ບຄົ​ນໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ ແລ​ະ ຄ​ົນໃ​ນຊຸ​ມຊົ​ນທັ​ງໝົ​ດ 1​0 ກ​ໍລະ​ນີ​

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.