ປະໂຫຍດລ້ວນໆ…!!! ໃສ່ຝຸ່ນຄອກແບບໃດ?ໃຫ້ໄດ້ຜົນສູງ ເລື່ອງໃສ່ໃຜກໍ່ໃສ່ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີວິທີແລະຫຼັກການ .

ໃນການທຳກະເສດທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນໃນຮອບລະດູການປູກແຕ່ລະຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄວນລະເລີຍການປັບປຸງບຳລຸງດິນການເພີ່ມຣາຕຸອາຫານອິນຊີວັດຖຸຕ່າງໆລົງໄປໃນໜານປູກຂອງເຮົາ

ຊຶ່ງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງອີງຈາກໜັງສືແນວທາງການຜະລິດກະເສດໄດ້ແນະນຳເອົາໄວ້ວ່າປຸ໋ຍອິນຊີຫຼືມູນສັດຕ່າງໆທີ່ເຮົາຄວນໃສ່ເພີ່ມລົງໄປໃນໜານປູກຂອງເຮົາຄວນມີອັດຕາສ່ວນດັ່ງນີ້:

– ຂີ້ງົວໃຫ້ໃຊ້ 2-5 ໂຕນຕໍ່ໄລ່

– ຂີ້ໝູໃຫ້ໃຊ້ 1-2 ໂຕນຕໍ່ໄລ່

– ຂີ້ໄກ່ໂຂ່ໃຫ້ໃຊ້ 0.3-1.0 ໂຕນຕໍ່ໄລ່

– ຂີ້ໄກ່ກະທົງໃຊ້ 1-2 ໂຕນຕໍ່ໄລ່

+ ສ່ວນວິທີການໃສ່ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບດັ່ງນີ້:– ໃສ່ຮອງກົ້ນຂຸມກ່ອນປູກເຊັ່ນ: ການຮອງກົ້ນຂຸມປູກດອກໄມ້ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນຊະນິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະໃສ່ປຸ໋ຍໝັກ, ປຸ໋ຍຄອກ ຂີ້ງົວ ແລະ ຂີ້ຄວາຍ ຮອງກົ້ນຂຸມປະມານ 5-10 ກິໂລກຼາມ/ຂຸມ

– ໃສ່ໃນຮ່ອງຮອບບ່ອນມີພຸ່ມສຳລັບໃສ່ສວນໝາກໄມ້ຢືນຕົ້ນເຊັ່ນ: ສວນໝາກມ່ວງ, ສວນທຸລຽນ, ສວນລຳໄຍ ເປັນຕົ້ນ ໃສ່ປຸ໋ຍອິນຊີອ້ອມ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄປທຸກໆປີຈົນກະທັງຕົ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່

– ໃສ່ແບບຫວ່ານໃນສວນໝາກໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວຊຶ່ງມັກຈະມີວັດສະພືດຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງມີການຕັດຖາງວັດສະພືດແລ້ວປ່ອຍຄຸມດິນບໍລິເວນອ້ອມໂຄນຕົ້ນ

– ກອງຮົ່ມເງົາການໃສ່ປຸ໋ຍອິນຊີໃນລັກສະນະແບບນີ້ມັກໃຊ້ສຳລັບປຸ໋ຍອິນຊີທີ່ມີ c/n ເຮໂຊສູງສະຫຼາຍຕົວຊ້າ ແລະ ມັກໃຊ້ກັບພືດທີ່ຕ້ອງການຄຸມສະພາບຂອງຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄຜ່, ຕົ້ນກ້ວຍ, ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ ແລະ ອື່ນໆ

– ໃສ່ແບບຫວ່ານແລ້ວໄຖປົກເໝາະສຳລັບພືດອາຍຸສັ້ນເຊັ່ນ: ສາລີ, ຜັກ ແລະ ພືດຕະກຸນທົ່ວປະເພດຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ

– ໃສ່ໃນຮ່ອງແຖວປູກພືດເປັນວິມີການປະຫຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເໝາະສົມກັບພືດທີ່ປູກເປັນແຖວທັງພືດອາຍຸສັ້ນ ແລະ ອາຍຸຍາວເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ

About admin

Check Also

ໂຈນລັກຕັ ດເອົາຂາຄວາຍໄປ 1 ຂາ

ໂຈນລັກຕັດເອົາຂາຄວາຍໄປ1ຂາ ທີ່ເຫລືອມັນຖິ້ມລົງນຳ້ ເຫດເກີດຢູ່ ຢູ່ກາງນ້ຳ ມ.ຊງງຄໍ້.ແຂວງຫົວພັນ. . . ຂໍໃຫ້ຈັບໂຈນໄດ້ມາລົງໂທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *