Breaking News

ແຊຣ໌ໄວ້.. ! ອາຫານທີ່ແມ່ຕັ້ງຄັນ ຄວນກິນ ແລະ ບໍ່ຄວນກີນ

*ອາຫານທີ່ຄວນກີນ

ປາ ເປັນເນື້ອສັດທີ່ມີໂປຣຕີນ ແລະ ກົດໄຂມັນທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຫມອງຂອງລູກນ້ອຍໄດ້ດີ ແຕ່ການເລືອກຮັບປະທານປານັ້ນ ຄວນເລືອກປານ້ຳຈືດ ຫລື ປາທະເລທີ່ມີປະລິມານທາດປົນເປື້ອນນ້ອຍ ເຊັ່ນ ປາທູນ່າກະປ໋ອງ ປາແຊວມອນ ປາດຸກ ເປັນຕົ້ນ.

ໝາກໄມ້ ຄົນທ້ອງມັກມີບັນຫາທ້ອງເສຍໃນຊ່ວງຕັ້ງຄັນ ຈຶ່ງຄວນຮັບປະທານຜັກໝາກໄມ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໄພເບີເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍ ຄວນຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໄຟເບີໃຫ້ໄດ້ປະມານມື້ລະ 28 ກຣາມ ລວມທັ້ງດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນພາລະທ້ອງເສຍ

ຜັກໃບຂຽວ ໃນຜັກໃບຂຽວ ເຊັ່ນ ຜັກກາດ ຜັກກາດດອກ ບອກໂຄລີ ມີກຣົດໂຟລິດສູງ ຊຶ່ງຄົນທ້ອງຕ້ອງການກົດໂຟລິດເພື່ອການສ້າງເຊລສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນ ຄວນໄດ້ຮັບການເສີມໂຟລິດ 0,4-0,8 ມິນລີລິດຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ1 ເດືອນກ່ອນການຕັ້ງຄັນແລະ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງການຕັ້ງຄັນ ຫລັງຈາກນັ້ນຮັບປະທານມື້ລະ 0,6 ມິນລີກຣາມ ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນ

ເນື້ອສັດ ເຄື່ອງໃນ ຕັບ ເປັນອາຫານທີ່ມີທາດເຫລັກສູງ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາຕົວອ່ອນ ແລະ ລູກນ້ອຍ ຖ້າຂາດອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ເປັນໂລຫິດຈາງ ແລະ ມີຜົກກະທົບຕໍ່ກາພັນທະນາການສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນໄດ້ ໂດຍຄວນໄດ້ຮັບທາດເຫລັກໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄັນ 15-30 ມິນລີກຣາມຕໍ່ມື້.

ແຕ່ຕ້ອງລະວັງອາຫານບາງຊະນິດເຊັ່ນ ເຕັບ ທີ່ມີວິຕາມິນເອ ສູງ ຊຶ່ງການທີ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນເອຫລາຍກວ່າ 10,000 IU ຕໍ່ມື້ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນໄດ້

ນົມ ຂະນະຕັ້ງຄັນຄວນດື່ມນົມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແຄລຊຽມຢ່າງພຽງພໍ ເພາະການຈະເລີນຂອງລະບົບກະດູກຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນຕ້ອງການແຄລຊຽມພ້ອມ ສຳຫລັບປະລິມານແຄລຊຽມທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຕໍ່ມື້ຂອງແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນຊ່ວງອາຍຸ 19-50 ປີ ແມ່ນ 1,000 ມິນລີກຣາມຕໍ່ມື້ ຄົນທ້ອງຄວນດື່ມນົມງົວ ນົມທົ່ວເຫລືອງ ຫລື ນົມທີ່ມີແຄລຊຽມສະລັບຫນູນວຽນໄປ ມື້ລະ 1-2 ແກ້ວ

*ອາຫານທີ່ຫ້າມກິນ ສະຫລັບແມ່ຍິງຕັ້ງຄັນ.

ປາທະເລນ້ຳລຶກ ເຖິງແມ້ປາຈະໃຫ້ໂປຣຕີນສູງ ແລະ ມີກຣົດໄຂມັນທີ່ດີກັບສະໝອງ ແຕ່ຄວນລ່ຽງປາບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະປາທະເລນ້ຳລຶກ ເຊັ່ນ ປາສະຫລາມ ປາດາບ ປາອິນຊີ ເນື່ອງຈາກອາດມີການປົນເປື້ອນຢູ່ຫລາຍ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຕໍ່ລະບົບປະສາດຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນໄດ້

ໄຂມັນທຣານສ໌ ຄົນທ້ອງຄວນຫລີກລ່ຽງໄຂມັນປະເພດກຣົດໄຂມັນທຣານສ໌ເຊັ່ນ ຂອງທອດ ເຂົ້າໜົມນົມເນີຍ ທີ່ເຮັດຈາກເນີຍທຽມ ຄຣີມທຽມ ເນື່ອງຈາກໄຂມັນທຣານສ໌ສາມາດລົບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນໄດ້ ແລະ ຮົບກວນການເຜົາຜານຂອງກົດໄຂມັນຈຳເປັນ ຊຶ່ງເປັນໄຂມັນທີ່ມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍເລື່ອງການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍ ແລະ ພັດທະນາການຂອງລູກນ້ອຍໃນຄັນ ນອກຈາກນີ້ກຣົດໄຂມັນທຣານສ໌ ຍັງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລະບົບຫົວໃຈ ແລະຫລອດເລືອດອີກດ້ວຍ.

ຄາເຟອີ ເຄື່ອງດື່ອມ ຊາ ກາແຟ ນ້ຳອັດລົມ ອາຫານທີ່ມີຄາເຟອີນ ຄົນທ້ອງຍັງພໍຮັບປະທານໄດ້ແດ່ບາງຢ່າງ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມໂດຍຄົນທ້ອງຄວນບໍລິໂພກຄາເຟອິນນ້ອຍກວ່າ 200 ມິນລີກຣາມຕໍ່ມື້ ເນື່ງອຈາກມີການສຶກສາພົບວ່າ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການແທ້ງໄດ້

ອາຫານດອງ ເຖິງແມ້ຈະຢາກກິນອາຫານສົ້ມໆ ແກ້ອາການແພ້ທ້ອງ ວຽນຫົວ ຄື່ນໄສ້ ແຕ່ຄົນທ້ອງຄວນລ່ຽງ ອາຫານໝັກດອງ ຫມາກມ່ວງດອງ ຫມາກຍົມດອງ ເພາະໃນອາຫານໝັກດອງມັກມີໂຊດຽມສູງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄົນທ້ອງໄດ້ຮັບປະລິມານໂຊດຽມສູງກວ່າປົກະຕິ ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມດົນໂລຫິດສູງ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈແລະໄຕທຳງານຫນັກຂຶ້ນ

ເຄື່ອງດື່ມແອກໍຫໍ ຄວນງົດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຫໍ ເພາະຫາກມີລະດົບແອລກໍຫໍໃນເລືອກສູງຂະນະຕັ້ງຄັນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ລູກໃນຄັນ ເຊັ່ນເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກລູກນ້ອຍ ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ທຳລາຍເສັ້ນປະສານສະໝອງ.

ຂອງຫວານ ເຂົ້າໜົມຫວານ ຊານົມໄຂ່ມຸກ ເຄັກ ເຂົ້າໜົມນົມເນີຍ ສາລະພັດຂອງຫວານ ທີ່ເຄີຍຈັດໜັກຊ່ວງກ່ອນຕັ້ງຄັນ ເມື່ອກາຍເປັນແມ້ທ້ອງແລ້ວຄວນລົດອາຫານຫວານລົງ ໂດຍສະເພາຜູ້ທີ່ສ່ຽງເປັນເບົາຫວານຂະນະຕັ້ງຄັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕົວຫລາຍ

ອາຫານຄົນທ້ອງ ບຳລຸງຄັນ ມີຜົນຢ່າງຫລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ແຕ່ທັ້ງນີ້ກໍ່ຢ່າລືມວ່າ ສະພາບຈິດໃຈ ເຊັ່ນ ຄວາມຄຽດ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະ ພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນເປັນຕົ້ນ ກໍ່ມີສ່ວນສຳຄັນນຳເຊັ່ນກັນເດີຈ່ະ ສະນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕັ້ງຄັນຢູ່ ຄຸນແມ່ທ້ອງບໍ່ຄວນຄຽດເລື້ອຍໆ ຄວນທຳໃຈໃຫ້ເບິກບານ ແຈ່ມໃສ ອອກກຳລັງກາຍເບົາໆ ເພື່ອຄວາມແຂງແຮງຂອງລູກໃນຄັນນັ້ນເອງ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *