ບັນດາ​ 4 ສະຫາຍຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາເຂດ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ: ວຽງທອງ , ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ທ່ານ ສົມໃຈ ຊົງລາວ່າງ ນ້ໍາເບີ 1

ທ່ານ ສົມໃຈ ສົ່ງລາວ່າງ, ວັນ, ເດືອນ, ປີເກົດ 13 08.1963. ເກີດທີ່ບ້ານ ຖ້າຝັງ,ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ, ສາສະຫນາ ນັບຖືບັນພະບຸລຸດ. ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານ ນໍາຢ່າງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ເປັນຮອງເລຂາພັກເມືອງ,ປະທານຄະນະກວດກາພັກ, ອົງການກວດກາລັດເມືອງວຽງທອງ.

ລະດັບການສຶກສາສາມັນ: ມັດທະຍົມປາຍ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການເມືອງ ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ ຂັ້ນສູງ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າລັດຖະກອນ: 15.07.1987. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າສະມາຊິກພັກສົມບູນ: 22.01.1996,

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

1972-1977 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານໂພນຕານ ເມືອງ ຄໍາເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1977-1980 ເປັນຕູອາສາ ຢູ່ບ້ານພູສູງໃຕ້ ແລະ ສງເຫນືອ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ.

1980-1983 ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ ເມືອງ ຄໍາເກີດ,

1984-1987 ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາບ ຢູໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍປາກຊັນ,

1987-1988 ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢຸດະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

1988-1992 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ດູການເມືອງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,

1992-1994 ເປັນພະນັກງານຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

1994-2002 ເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ວຽງທອງ,

2002-2006 ເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ V ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 – ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

2007-2015 ເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ວຽງທອງ,

2015-2012 ເປັນຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ຫົວຫນ້າຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງ ວຽງທອງ,

2017-2019 ເປັນຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງວຽງທອງ.

2019 – ປະຈຸບັນ ເປັນຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ປະທານຄະນະກວດກາພັກ, ອົງການກວດກາລັດເມືອງ ວຽງທອງ.

ອົງການສະເຫນີ: ຄະນະກວດກາພັກ, ອົງການກວດກາລັດເມືອງວຽງທອງ

ທ່ານ ຄົວເຮີ່ ໄຟເຊ່ຍ, ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ 12.5.1976. ເກີດທີ່ບ້ານ ພູຈອມ, ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ, ສາສະຫນາ ນັບຖືບັນພະບູລຸດ ນໍ້າເບີ 2.

ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານ ຜາເມືອງ, ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ. ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ເປັນເລຂາຫນ່ວຍພັກ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ຜາເມືອງ. ລະດັບການສຶກສາສາມັນ: ມັດທະຍົມປາຍ. ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລີນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ຄູທໍາມະຊາດ. ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ: ຂັ້ນກາງ. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າລັດຖະກອນ: 01.9.1996. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າສະມາຊິກພັກສົມບູນ: 25.05.2010.

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ແຕ່ລະໄລຍະ

1995-1990 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນພູຫມື່ນ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1990-1993 ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຜາເມືອງ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1996-1999 ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຊຽງລື ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະ ຄູຊັ້ນກາງ ຢູ່ໂຮງ ຮຽນສ້າງຄູ ຫຼັກ 4.

1999-2000 ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ແຄນຢ່ອງ ເມືອງ ບໍລິຄັນ.

2001-2003 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ຄູທໍາມະຊາດ ຢູ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູບ້ານເກີນ.

2003-2004 ເປັນອໍານວຍການໂຮງຮຽນມໍຕົ້ນບ້ານນາກຸນ ເມືອງ ບໍລິຄັນ.

2005-2011 ເປັນຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ຜາເມືອງ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແລະ ຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ້ ວິຊາ ຄູທໍາມະຊາດ ຢູ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູບ້ານເກີນ.

2011-2013 ເປັນເລຂາຫນ່ວຍພັກ, ເປັນອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ຜາເມືອງ ເມືອງ ບໍລິຄັນ.

2013-2014 ຮຽນຈົບທິດສະດີ ຂັ້ນກາງ ຢູ່ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

2014 – ປະຈຸບັນ ເປັນເລຂາຫນ່ວຍພັກ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ຜາເມືອງ.

ອົງການສະເຫນີ: ໂຮງຮຽນ ມສ ຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ: ວຽງທອງ , ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ທ່ານ ນາງ ບີ້ວ່າງ ຫນູສ້າງ ນ້ໍາເບີ 3

ທ່ານ ນາງ ປີ່ວ່າງ ຫນູສ້າງ, ວັນ, ເດືອນ, ປີເກິດ 19.04.1973. ເກີດທີ່ບ້ານ ໄຮ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ, ສາສະຫນາ ນັບຖືບັນພະບຸລຸດ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານ ນໍາຢາງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ, ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງວຽງທອງ, ລະດັບການສຶກສາສາມັນ: ມັດທະຍົມປາຍ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ລະດັບທິດສະດູການເມືອງ: ຂັ້ນກາງ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າລັດຖະກອນ: 08.11.1993. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າສະມາຊິກພັກສົມບຸນ: 06.08.2001.

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

1980-1986 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ນ້ໍາຢ້າງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

1986-1990 ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງທອງ.

1990-1992 ເປັນປະຊາຊົນຢູ່ ບ້ານ ນາປາງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

1992-1993 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ສ້າງຕູ (ບາລຸນ) ຢູໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຫຼັກ 4, ເມືອງປາກຊັນ.

1993-1997 ເປັນຄູສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ນໍາຢ່າງ, ເມືອງວຽງທອງ.

1997-2003 ເປັນພະນັກງານຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ວຽງທອງ,

2003-2004 ຮຽນຈົບທິດສະດີຂັ້ນກາງ ຢູ່ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ,

2004-2012 ເປັນພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ວຽງທອງ.

2012-2013 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລຄອມບິສ,

2013-2016 ເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ

2016 – ປະຈຸບັນ ເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ, ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງວຽງທອງ,

ອົງການສະເຫນີ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງວຽງທອງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ: ຄໍາເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ທ່ານ ບຸນແພງ ຫວັງຄືທ່າວ ນ້ໍາເບີ 4

ທ່ານ ບຸນເພງ ຫວັງຄືທ່າວ, ວັນ, ເດືອນ, ປີເກົດ 06.12.1974. ເກີດທີ່ບ້ານ ປອມແປກ, ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ, ສາສະຫນາ ນັບຖືບັນພະບູລຸດ. ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນບ້ານ ຫນອງປອງ, ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ. ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ເປັນກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ.

ລະດັບການສຶກສາສາມັນ: ມັດທະຍົມປາຍ. ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ໄຟຟ້າ. ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ: ຊັ້ນກາງ. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ: 01.04.2007. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນ: 14.08.2002.

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ແຕ່ລະໄລຍະ

1981-1989 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ທົ່ງແສນ ເມືອງ ຄໍາເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1989-1995 ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ຢູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນນະຄອນໄຊ ເມືອງ ຄໍາເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

1995-1998 ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງ ໄຟຟ້າ ຢູ່ໂຮງຮຽນການຊ່າງ ຊັ້ນສູງໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1999-2000 ເປັນພະນັກງານຝຶກງານຢູ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

2000-2003 ເປັນນາຍບ້ານ ທີ່ ເມືອງ ຄໍາເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

2004-2009 ເປັນພະນັກງານ ຢູ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

2010-2012 ເປັນຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງຄໍາເກີດ.

2013-2014 ຮຽນທິດສະດີ ຊັ້ນກາງ ຢູ່ ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

2014 ຫາປະຈຸບັນ ເປັນກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງຄໍາເກີດ. ອົງການສະເຫນີ: ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງຄໍາເກີດ.

About admin

Check Also

ດວງ 3 ວັນເກີດ ມີເກນໝົດໜີ້ສິນ ມີກິນມີໃຊ້ ຮັບໂຊກຕະຫຼອດທັງປີ

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ ມີເກນໝົດໜີ້ສິນ ມີເກັບ ມີກິນ ມີໃຊ້ ຮັບໂຊກຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ແຕ່ເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະມີຂ່າວດີເຂົ້າມາ ການງານລາບລື່ນ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ເຈົ້ານາຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໝູ່ຄູ່ຄົນຮ່ວມວຽກ ຊ່ອຍເຫຼືອກັນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *