Breaking News

ກິນ​ກະ​ແຊບ ຂາຍ​ກະ​ໄດ້ ! ລອງ​ເບິ່ງ​ເລີຍ ວິ​ທີ​ລ້ຽງ ຈິງຫຼີດ

ຈິງຫຼລີດເປັນແມງໄມ້ທີ່ຄົນນິຍົມນໍາມາກິນ ແລະ ນ້ໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີລົດຊາດແຊບ, ມີທາດໂປຕີນສູງອີກດວ້ຍ ແລະ ຕະຫຼາດມີຄວາມຕອ້ງການສູງ. ໂດຍສວ່ນໃຫ່ຍແລ້ວຜູ້ລ້ຽງຈິງ ຫລີດຈະນໍາຈິງຫລີດມາແປຮູບອາຫານໂດຍການທອດ ຫຼື ຂົ້ວຂາຍຕາມທອ້ງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ຫຼື ຈະນໍາຈິງຫລີດໄປແປຮູບດວ້ຍວີທີການອັດກະປ໋ອງຂາຍໃຫ້ມີລາຄາດີກວ່າເກົ່າ.

ການລ້ຽງຈິງຫລີດເປັນທາງເລືອກຫນຶ່ງປະກອບອາຊີບ, ເປັນກິດຈະກໍາເວລາຫວ່າງ, ໃຊ້ເປັນອາ ຫານສັດເຊັ່ນ: ໄກ່ຕີ, ເປັດ, ປາ, ກົບ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະຖານທີ່ໃນການລ້ຽງ ແລະ ໂຮງເຮືອນລ້ຽງຈິງຫລີດ

– ໂຮງເຮືອນ: ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕ້ອງເປັນໂນນສູງ, ນ້ໍາບໍ່ຖວ້ມຂັງ, ສາມາດກັນແດດກັນຝົນໄດ້ ແລະ ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ;

– ໂຮງເຮືອນຕອ້ງເປັນຮູບຫນ້າຈົ່ວ

ອຸປະກອນໃນການລ້ຽງຈິງຫລີດ: ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຄູ, ຊາມ, ແທ່ງນ້ໍາສ້າງ, ແກັດເຈ້ຍ…

• ວັດສະດຸທີ່ຈໍາເປັນໃນການລ້ຽງມີ :

ສະກອດໃສຕິດຂອບອ່າງບໍ່ໃຫ້ຈິງຫລີດໄຕ່ອອກ, ແກບສົດສໍາລັບຮອງພື້ນອ່າງ, ຕຸກນ້ໍາໃຊ້ (ຕຸກນ້ໍາດື່ມ ຫຼຶ ຕຸກແປບຊີ ) ປະມານຫນຶ່ງລິດຂື້ນໄປ, ເຈາະດ້ານຂ້າງສອງຮູໃຊ້ຜ້າ ແລະ ສໍາລີວາງໃສ່ ກະຕູກເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາຊຶມຂື້ນມາໃຫ້ຈິງຫລີດດູດກິນ.

– ຈານໃສ່ອາຫານຈິງຫລີດໂດຍໃຊ້ກະຕຸກນ້ໍາມັນເຄື່ອງເກົ່າ, ນໍາມາລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວໃສ່ອາຫານ ໃຫ້ຈິງຫລີດ.

– ວັດສະດຸມາໃສ່ໃນບ່ອນລ້ຽງຈິງຫລີດ ແມ່ນແຕະໄຂ່ທີ່ເປັນເຈ້ຍລັກສະນະຮັງເຜິ້ງ

– ຕາຫນ່າງຂຽວເອົາໄວ້ປິດແທ່ງນ້ໍາສ້າງ

ການໃຫ້ນ້ໍາ:

ໃນໄລຍະທີ່ຈິງຫລີດເລີ່ມໃຫ່ຍຄວນໃສ່ຈານວາງໄວ້ເອົາກ້ອນຫີນນ້ອຍໃສ່ໃນຈານເພື່ອໃຫ້ຈິງຫລີດເກາະກິນໄດ້ງ່າຍ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ປະສົມພັນ ແລະ ວາງໄຂ່: ເມື່ອຈິງຫລີດມີອາຍຸ 40 – 50 ວັນ. ແລ້ວກໍ່ເລີ່ມ ປະສົມພັນກັນ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຫາກຈິງຫລີດເລີ່ມປະສົມພັນກັນແລ້ວອີກປະມານ 3-4 ວັນຈະເລີ່ມວາງໄຂ່,ໃຫ້ນໍາເອົາພາຖາດໃສ່ຂີ້ແກບເຜົາວາງໃນບ່ອນລ້ຽງ, ຈາກນັ້ນຈິງຫລີດຈະ ຂຶ້ນວາງໄຂ່ເທິງຂີ້ແກບທີ່ກຽມໄວ້.

ຫລັງຈາກທີ່ຈິງຫລີດວາງໄຂ່ແລ້ວຈິ່ງເອົາໄຂ່ຈິງຫລືດທີ່ຢູ່ໃນພາ ທາດ (ເວລາໃສ່ແກບບໍ່ຄວນໃສ່ແຫນ້ນເກີນໄປ) ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທດີເພື່ອເພາະ ລ້ຽງໃນຊ່ວງຕໍ່ໄປ.ສວ່ນຈິງຫລີດທີ່ໂຕໃຫ່ຍແລ້ວກໍ່ນໍາໄປເປັນອາຫານ ຫລື ຂາຍ. ເມື່ອເກັບກູ້ຈິງ ຫລີດຫມົດແລ້ວກໍ່ທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ໄວ້ເພື່ອລ້ຽງຈິງຫລີດລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.